Podmínky ochrany osobních údajů

Podmínky ochrany osobních údajů

Podmínky ochrany osobních údajůPodmínky ochrany osobních údajů získaných v souvislosti s prodejem výrobků prostřednictvím e-shopuEvy Krejčové, IČ: 747 55 692, místem podnikání Varšavská 715/36, 120 00 Praha, umístěného na webové adrese www.evelline.cz


Čl. I. Základní ustanovení

I.1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR”) je Eva Krejčová, IČ: 747 55 692, místem podnikání Varšavská 715/36, 120 00 Praha (dále jen „Správce“).

I.2. Kontaktní údaje Správce jsou:- adresa: Zhořelecká 1328, 460 01 Liberec- email: eva.krejcova@volny.cz- telefon: +420 776 705 241

Čl. II. Osobní údaje a jejich zdroje 


II.1. Osobními údaji se rozumí zejména adresní a identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu údajů (např. jméno, příjmení, titul, příp. rodné číslo, datum narození, adresa trvalého pobytu, IČ, DIČ) a údaje umožňující kontakt se subjektem údajů (kontaktní údaje - např. kontaktní adresa, číslo telefonu, číslo faxu, e-mailová adresa a jiné obdobné informace).


II.2. Osobními údaji jsou dále popisné údaje (např. bankovní spojení), další údaje nezbytné pro plnění smlouvy, popř. údaje poskytnuté nad rámec příslušných zákonů zpracovávané v rámci uděleného souhlasu ze strany subjektu údajů (zpracování fotografií, použití osobních údajůza účelem personálních a jiných řízení).


II.3. Správce zpracovává osobní údaje, které mu byly poskytnuty přímo od subjektů údajů (registrace a nákupy přes e-shop, e-maily, telefon, chat, webové stránky, kontaktní formulářna webu, sociální sítě, vizitky).


II.4. Správce dále zpracovává osobní údaje získané z veřejně přístupných rejstříků, seznamůa evidencí (např. obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, veřejný telefonní seznam apod.).

Čl. III. Kategorie subjektů a příjemců osobních údajů 


III.1. Do kategorie subjektů údajů patří zejména zákazník Správce (u subjektů registrovaných i neregistrovaných na e-shopu), zaměstnanec Správce, dopravce, dodavatel služby, jiná osoba, která je ve smluvním vztahu ke Správci, uchazeč o zaměstnání.


III.2. Do kategorie příjemců osobních údajů patří zejména velkoobchodníci, finanční ústavy, veřejné ústavy, zpracovatelé, státní a jiné orgány v rámci plnění zákonných povinností stanovených příslušnými právními předpisy

Čl. IV. Účel a způsob zpracování osobních údajů


IV.1. Účel zpracování osobních údajů je obsažen v rámci souhlasu subjektu údajů a jednáse zejména o jednání o smluvním vztahu, plnění smlouvy, ochrana práv Správce, příjemce nebo jiných dotčených osob (např. vymáhání pohledávek Správce), archivnictví vedené na základě zákona, výběrové řízení na volná pracovní místa, plnění zákonných povinností ze strany Správce.


IV.2. Zpracování osobních údajů provádí Správce. Zpracování je prováděno v jeho provozovnách, pobočkách a sídle jednotlivými pověřenými zaměstnanci Správce, příp. zpracovatelem. Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky, popř. i manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Za tímto účelem přijal Správce technickoorganizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů, zejména opatření, aby nemohlo dojítk neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. 


IV.3. Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují právo subjektů údajů na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů.

Čl. V. Doba zpracování osobních údajů


V souladu se lhůtami uvedenými v příslušných smlouvách, ve spisovém a skartačním řádu Správce či v příslušných právních předpisech jde o dobu nezbytně nutnou k zajištění práva povinností plynoucích jak ze závazkového vztahu, tak i z příslušných právních předpisů

Čl. VI. Práva a poučení subjektů


VI.1. V souladu s čl. 12 GDPR informuje Správce na žádost subjektu údajů o jeho právu na přístup k osobním údajům a k následujícím informacím:⦁ účelu zpracování,⦁ kategorii dotčených osobních údajů,⦁ příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny,⦁ plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy,⦁ veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů,⦁ pokud nejsou získány od subjektu údajů, skutečnosti, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.


VI.2. Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že Správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:⦁ požádat Správce o vysvětlení,⦁ požadovat, aby Správce odstranil takto vzniklý stav, zejména se může jednato blokování, provedení opravy, doplnění nebo vymazání osobních údajů,⦁ je-li žádost subjektu údajů dle výše uvedeného shledána oprávněnou, Správce odstraní neprodleně závadný stav,⦁ nevyhoví-li Správce žádosti subjektu údajů podle odstavce 1, má subjekt údajů právo obrátit se přímo na dozorový úřad, tedy Úřad na ochranu osobních údajů,⦁ nevylučuje, aby se subjekt údajů obrátil se svým podnětem na dozorový úřad přímo,tj. bez žádosti adresované Správci,⦁ Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.


VI.3. Správce zpracovává údaje se souhlasem subjektu údajů s výjimkou zákonem stanovených případů, kdy zpracování osobních údajů nevyžaduje souhlas subjektu údajů. V souladu se čl. 6 odst. 1 GDPR může Správce bez souhlasu subjektu údajů zpracovávat tyto údaje:⦁ zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů,⦁ zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na Správce vztahuje,⦁ zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby,⦁ zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen Správce,⦁ zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného Správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní právaa svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů

Čl. VII. Závěrečná ustanovení


VII.1. Subjekt údajů s těmito podmínkami souhlasí zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře na e-shopu umístěného na webové adrese www.evelline.cz.


VII.2. Zaškrtnutím souhlasu subjekt údajů potvrzuje, že jste seznámen s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímá.


VII.2. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře subjekt údajů potvrzuje, že je seznámen s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímá.