Obchodní podmínky

  

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky Evy Krejčové, IČ: 747 55 692, místem podnikání Varšavská 715/36, 120 00 Praha, pro prodej výrobků prostřednictvím e-shopu umístěného na webové adrese www.evelline.cz

Článek I. Úvodní ustanovení


Tyto obchodní podmínky jsou platné od 15. 3. 2023 a v souladu s ust. § 1751 a násl. zák.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“), se vztahují na uzavírání kupních smluv mezi Evou Krejčovou, IČ: 747 55 692, místem podnikání Varšavská 715/36, 120 00 Praha a Kupujícími realizovaných přes e-shop Prodávající prostřednictvím některého prostředku komunikace na dálku a jsou jejich nedílnou součástí.

Článek II. Vymezení pojmů


„Prodávající“ znamená podnikající fyzickou osobu paní Evu Krejčovou IČ: 747 55 692, místem podnikání Varšavská 715/36, 120 00 Praha.
„E-shop“ znamená internetový obchod Prodávající na webové adrese www.evelline.cz.
„Kupní smlouva“ má význam uvedený v článku I. těchto obchodních podmínek a použijí se něj ustanovení § 2079 a násl. OZ.
„Kupující“ znamená spotřebitele, tedy fyzickou nebo právnickou osobu, která nakupuje výrobky Prodávající za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky.
„Občanský zákoník“ znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
„Účet Prodávající“ znamená bankovní účet Prodávající vedený u Československé obchodní banky, a.s., č. ú. 194170656/0300.
„Výrobek“ znamená veškeré ručně vyráběné zboží, které je prezentováno na e-shopu Prodávající, a které je jeho prostřednictvím určeno k prodeji.
„Zákon o ochraně spotřebitele“ znamená zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Článek III. Informace o obchodních podmínkách a Kupní smlouvě

III.1. Uzavřením Kupní smlouvy Kupující souhlasí s těmito obchodními podmínkami, se kterými se měl možnost seznámit před uzavřením Kupní smlouvy.

III.2. Obchodní podmínky jsou Kupujícímu k dispozici v českém jazyce a jsou Kupujícímu kdykoli zpřístupněny on-line na webové adrese e-shopu a Kupujícímu je tak umožněno si obchodní podmínky archivovat anebo je reprodukovat.

III.3. Kupující bere na vědomí, že Kupní smlouva uzavřená s Kupujícím je po svém uzavření Prodávající archivována. Tímto nejsou dotčena příslušná ustanovení ochrany osobních údajů článku IX. těchto obchodních podmínek.

III.4. Kupní smlouva je uzavřena v českém jazyce a nebrání-li tomu okolnosti na straně Prodávající či Kupujícího, lze Kupní smlouvu uzavřít také v jiném jazyce. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření Kupní smlouvy a akceptaci těchto obchodních podmínek jsou patrné z průběhu nákupu v e-shopu. Kupující má možnost před odesláním objednávky objednávku zkontrolovat a měnit či opravovat její obsah.

Článek IV. Objednávka produktů v e-shopu


IV.1 Objednávka výrobku z e-shopu je realizována prostřednictvím objednávkového formuláře v e-shopu.

IV.2. Kupující je v průběhu objednávky a při uzavírání Kupní smlouvy informován prostřednictvím e-shopu o vlastnostech každého prodávaného výrobku, o způsobu použití a údržby výrobku, o případném nebezpečí, které vyplývá z jeho nesprávného použití nebo údržby, a o ceně prodávaných výrobků. Prodávající není povinna Kupujícího informovat o skutečnostech, které jsou zřejmé nebo obecně známé. Informace dle tohoto článku jsou Kupujícímu poskytovány v českém jazyce. Pro případ, že u výrobku není uvedena určitá podrobnější informace, poskytne ji Prodávající na žádost Kupujícího dodatečně.

IV.3. Kupující bere na vědomí, že skladová dostupnost výrobků je pouze orientační. Pokud má Kupující specifické požadavky na úpravy výrobku nebo je výrobek vyráběn na míru, budou termíny dodání výrobku domluveny individuálně.

IV.4. Kupující vloží vybrané výrobky, které je součástí nabídky e-shopu, a které má v úmyslu zakoupit, do košíku. Po vyplnění identifikačních údajů Kupujícího, zvolení způsobu dopravy a způsobu platby za vybrané výrobky, je Kupující seznámen s konečnou cenou nákupu, která zahrnuje součet cen za vybrané výrobky umístěné v košíku včetně všech souvisejících služeb, daní či ostatních poplatků a cenu za dodání těchto výrobků.

IV.5. Kupujícímu je před odesláním (potvrzením) objednávky kdykoliv umožněno zkontrolovat a měnit vstupní údaje, které do objednávky vložil. Odesláním objednávky Kupující akceptuje nabídku Prodávající na výrobky vložené do košíku, souhlasí s těmito obchodními podmínkami a činí neodvolatelnou nabídku Prodávající na uzavření Kupní smlouvy.

IV.6. Objednávku, která není se souhlasem Prodávající učiněna v souladu s těmito obchodními podmínkami, je Prodávající oprávněna nepřijmout, nebo ji Kupujícímu vrátit k doplnění poskytnout mu k tomu přiměřenou lhůtu. Její marné uplynutí má za následek, že se objednávka Kupujícího považuje za objednávku, která nebyla nikdy doručena.

IV.7. Prodávající neprodleně po přijetí objednávky Kupujícího Kupujícímu potvrdí přijetí této objednávky elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty uvedenou Kupujícím při registraci jeho uživatelského účtu nebo v objednávce.

IV.8. Kupní smlouva je mezi Prodávající a Kupujícím uzavřena v okamžiku doručení potvrzení přijetí (akceptace) objednávky Kupujícího Prodávající, čímž vznikne Prodávající povinnost obstarat a dodat výrobek v souladu s Kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami a Kupujícímu vznikne povinnost tento výrobek převzít a zaplatit dohodnutou cenu sjednaným způsobem. 

IV.9. Kupující nabývá vlastnické právo k výrobku specifikovaném v Kupní smlouvě zaplacením celé kupní ceny a jeho převzetím.

IV.10. Pro vyloučení pochybností platí, že Kupní smlouva není uzavřena, pokud objednávka Kupujícího není Prodávající přijata nebo je přijata s výhradou. Kupující bere na vědomí, že Prodávající není povinna uzavřít Kupní smlouvu s Kupujícím, a to zejména, jedná-li se o osobu, které dříve podstatným způsobem porušila Kupní smlouvu či tyto obchodní podmínky anebo o osobu, která je v prodlení s úhradou splatných závazků vůči Prodávající.

IV.11. Prodávající si vyhrazuje právo ve výjimečných případech vybrané výrobky Kupujícímu nedodat, a to zejména v případě, že e-shop uváděl omylem zjevně chybné či nestandardní údaje zejména o vybraném výrobku, jeho ceně nebo termínu dodání, popř. je-li výrobek vyprodán. Prodávající se zavazuje v takovýchto případech vrátit Kupujícímu finanční částku uhrazenou na základě Kupní smlouvy.

IV.12. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavíráním a plněním Kupní smlouvy jsou hrazeny výlučně Kupujícím.​

Článek V. Registrace, objednání bez registrace


V.1. Na základě registrace provedené v e-shopu může Kupující přistupovat do svého registrovaného účtu. Ze svého registrovaného účtu může Kupující provádět objednávání výrobků (dále jen „registrovaný účet“).


V.2. Při registraci v e-shopu a při objednávání výrobků přes registrovaný účet a i při objednání výrobku bez registrace je Kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v registrovaném účtu je Kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené v registrovaném účtu a při objednávání výrobku přes účet a i při objednání výrobku bez registrace jsou Prodávající považovány za správné.


V.3. Přístup k registrovanému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho registrovaného účtu.


V.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání registrovanému účtu třetím osobám.


V.5. Prodávající je oprávněna zrušit Kupujícímu jeho registrovaný účet, a to zejména v případech, kdy Kupující svůj uživatelský účet nevyužívá déle než 24 měsíců, či v případě, že Kupující závažným způsobem poruší své povinnosti z Kupní smlouvy (včetně OP). 

V.6. Prodávající umožňuje kupujícímu provádět objednávání zboží i bez registrace, a to přímo z webového rozhraní e-shopu.

 

Článek VI. Dodací a platební podmínky

VI.1. Prodávající se zavazuje předat výrobek k odeslání příslušnému poštovnímu přepravci do 3 a nejpozději do 5 pracovních dnů od připsání kupní ceny a nákladů na Účet Prodávající v případě, že je výrobek skladem. U neskladového výrobku bude termín dodání a platby mezi Prodávající a Kupujícím řešen individuálně.

VI.2. Způsoby doručení a platba:⦁ Výrobek bude dodán přepravní službou, a to za cenu uvedenou v e-shopu v rámci procesu uzavírání Kupní smlouvy. Předání je realizováno na adrese uvedené Kupujícím v objednávce.⦁ Výrobek je expedován formou doporučeného dopisu nebo balíčku ve lhůtě maximálně 3-5 dnů (je-li výrobek skladem) na adresu Kupujícího uvedenou v objednávce. Poštovné a balné bude uvedeno v e-shopu Prodávající v rámci procesu objednávky.⦁ V případě zájmu o doručení výrobku do jiné země, než České republiky kontaktujte na emailu ⦁ eva.krejcova@volny.cz s dotazem na individuální cenu a formu zaslání.⦁ Kupující může platbu uhradit také formou převodu na Účet Prodávající. Aktuální způsoby platby za výrobky dle Kupní smlouvy jsou vždy uvedeny v e-shopu.

VI.3. V případě poškození vnějšího obalu je Kupující oprávněn zásilku od přepravce nepřevzít a sepsat se zaměstnancem doručovací služby protokol o poškození zásilky. O této skutečnosti Kupující neprodleně informuje Prodávající.

VI.4. Ceny za výrobky jsou platné v okamžiku vytvoření objednávky a jsou uvedeny v Korunách českých a odpovídají cenám uvedeným v e-shopu. Platby za doručení nejsou zahrnuty v ceně výrobku a jsou účtovány zvlášť v souladu s příslušnými ustanoveními článku VI.2 těchto obchodních podmínek.

Článek VII. Odstoupení od Kupní smlouvy bez uvedení důvodu

VII.1. Kupující má právo na odstoupení od Kupní smlouvy bez uvedení důvodu a bez jakékoli sankce, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí výrobku.

VII.2. Odstoupí-li Kupující od Kupní smlouvy, zašle nebo předá Prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Kupní smlouvy, výrobek, který od ní obdržel. Kupující prokáže původ výrobku přiložením dokladu o koupi anebo záručního listu (pokud je k výrobku dodávaný) nebo jiným dokumentem, který prokazuje uzavření Kupní smlouvy. Náklady spojené s vrácením výrobku nese Kupující. 

VII.3. Odstoupí-li Kupující od Kupní smlouvy, vrátí mu Prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Kupní smlouvy, kupní cenu dodaného výrobku. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než mu Kupující výrobek předá nebo prokáže, že výrobek Prodávající odeslal.

VII.4. Výrobek je Kupující povinen vrátit v původním obalu nebo obalu, který zabrání poškození výrobku při přepravě, v úplném stavu, včetně veškerého příslušenství, které mu bylo dodáno společně s výrobkem. Kupující odpovídá Prodávající za snížení hodnoty výrobku, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto výrobkem jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti, resp. jakékoli opotřebení či poškození výrobku nad rámec běžného vyzkoušení výrobku při běžném nákupu v kamenném obchodě.

VII.5. Kupující nemůže odstoupit od Kupní smlouvy v případě takového výrobku, který byl upraven podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu, v případě objednávek na míru nebo na zakázku.

Článek VIII. Záruční doba a reklamace

VIII.1. Prodávající odpovídá Kupujícímu za to, že výrobek je ve shodě s Kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s Kupní smlouvou se rozumí, že je výrobek dodánv dohodnutém množství, má jakost a užitné vlastnosti Kupní smlouvou požadované, Prodávající, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro výrobek takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů a účelu, který Prodávající pro použití výrobku uvádí nebo pro který se výrobek obvykle používá.

VIII.2. Strany se dohodly, že záruka za jakost výrobku je dvacet čtyři (24) měsíců, není-liv Kupní smlouvě, e-shopu nebo jiným způsobem dohodnuta záruční doba delší, a počíná běžet od převzetí výrobku Kupujícím. Při reklamaci Kupující prokáže Prodávající původ výrobku předložením faktury či Kupní smlouvy, popř. záručního listu, pokud byl k výrobku vystaven. Není-li Kupující schopen tyto doklady předložit, je povinen uzavření Kupní smlouvy doložit jiným prokazatelným způsobem.

VIII.3. Záruka za jakost ani nároky z vadného plnění se nepoužijí u výrobku prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení výrobku způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého výrobku na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou měl výrobek při převzetí Kupujícím, užíváním výrobku v rozporu s návodem k obsluze či pokud to vyplývá z povahy věci.

VIII.4. Reklamaci zjištěné vady či poškození může Kupující uplatnit bez zbytečného odkladu elektronickou poštou na adresu eva.krejcova@volny.cz, nebo zaslat výrobek včetně daňového dokladu a oznámení o vadách, jak blíže specifikováno v článku VIII.2. těchto obchodních podmínek, poštou na adresu Prodávající Eva Krejčová, Zhořelecká 1328, 460 01 Liberec. 

VIII.5. Oznámení o vadách musí obsahovat jméno Kupujícího, adresu, telefon, e-mailovou adresu, číslo objednávky, číslo daňového dokladu, popis vady a popis jejího vzniku.

VIII.6. Prodávající je povinna Kupujícího písemně informovat o datu uplatnění práva, o obsahu reklamace a o způsobu vyřízení reklamace, který Kupující požaduje.

VIII.7. Prodávající se zavazuje ihned po obdržení reklamace, ve složitých případech do3 pracovních dnů, rozhodnout, zda reklamace bude přijata či odmítnuta.

VIII.8. Prodávající se zavazuje vyřídit reklamaci včetně případného odstranění vad bez zbytečného odkladu, nejpozději však do třiceti (30) dnů ode dne uplatnění reklamace. Prodávající se může s Kupujícím dohodnout na delší lhůtě. Prodávající je povinna Kupujícímu vystavit potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

VIII.9. Je-li Kupujícímu doručen jiný než objednaný výrobek, má Kupující právo na výměnu tohoto výrobku. Náklady související s výměnou výrobku jsou hrazeny Prodávající.
VIII.10. Podrobnosti o procesu uplatnění reklamace Kupujícím upravuje samostatný reklamační řád, který je dostupných na webových stránkách e-shopu.

Článek IX. Odpovědnost za vady

IX.1. Projeví-li se vada při převzetí výrobku Kupujícím nebo během 6 (šesti) měsíců ode dne převzetí výrobku Kupujícím, má se za to, že výrobek byl vadný již při převzetí. Neoznámí-li Kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, Prodávající mu právo z vadného plnění nepřizná.

IX.2. Představuje-li vadné plnění podstatné porušení Kupní smlouvy, má Kupující právo na odstranění vady dodáním nového výrobku bez vady nebo dodáním chybějící věci, na odstranění vady opravou výrobku, na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od Kupní smlouvy s tím, že Kupující sdělí Prodávající, jaké právo si zvolil – provedenou volbu nemůže bez souhlasu Prodávající měnit.

IX.3. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením Kupní smlouvy, má Kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Neodstraní-li Prodávající vadu věci včas nebo vadu výrobku odmítne odstranit, může Kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od Kupní smlouvy odstoupit.

Článek X. Ochrana osobních údajů

X.1. Kupující poskytuje Prodávající souhlas se zpracováním jeho osobních údajů (jméno, příjmení, bydliště, kontaktní e-mail, telefonní spojení), a to za účelem jejich dalšího zpracování pro plnění smluvních povinností a nabízení obchodu a služeb Prodávající, a to na dobu, po kterou bude Prodávající vyvíjet svoji obchodní činnost.

X.2. Poskytnuté osobní údaje nebudou poskytnuty jinému subjektu než Prodávající či jeho zpracovateli osobních údajů. Osobní údaje jsou zabezpečeny proti zneužití a nejsou sdíleny s žádnými třetími osobami.

X.3. Kupující má právo požádat Prodávající o informaci, jakým způsobem jsou jeho osobní údaje zpracovávány a Prodávající je povinna mu tuto informaci bez zbytečného odkladu sdělit. Prodávající může za poskytnutí informace požadovat od Kupujícího přiměřenou úhradu.

X.4. Kupující má právo se obrátit na Prodávající, pokud se domnívá, že jeho osobní údaje jsou zpracovány v rozporu se zákonem, a žádat Prodávající o vysvětlení či nápravu; jinak má Kupující právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

X.5. Kupující, který nesouhlasí se zpracováním svých osobních údajů pro účel uvedený v článku X.1. těchto obchodních podmínek, může písemně požádat Prodávající o jejich odstranění z databáze.

X.6. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících výrobky Prodávající na elektronickou adresu Kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Prodávající na elektronickou adresu Kupujícího. Kupující má možnost jednoduchým způsobem souhlas odmítnout, a to při zaslání každé jednotlivé zprávy.

X.7. Další případná zvláštní práva Kupujícího zde nezmíněná upravuje ustanovení § 21zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Článek XI. Závěrečná ustanovení

XI.1. Veškeré právní vztahy mezi Prodávající a Kupujícím se řídí právním řádem České republiky. Vztahy neupravené Kupní smlouvou či těmito obchodními podmínkami se řídí Občanským zákoníkem a Zákonem o ochraně spotřebitele.

XI.2. V případě, že Kupující není spotřebitelem ve smyslu § 419 občanského zákoníku, neuplatní se ustanovení článku VII. a článku VIII. těchto obchodních podmínek.

XI.3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky Kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

XI.4. Pokud se Kupující domnívá, že Prodávající porušila své povinnosti při nabízení či prodeji výrobků, které stanoví platné právní předpisy, tyto obchodní podmínky nebo Kupní smlouva, může se s podnětem obrátit na Prodávající. Pokud nebude Kupující s řešením na pobočce souhlasit, může se se svými nároky obrátit na soud, případně na Českou obchodní inspekci či jiný příslušný kontrolní orgán.

XI.5. Materiály publikované v e-shopu mohou být chráněny autorským právem. Výrobky, které jsou na e-shopu prezentovány, informace o nich a jejich vyobrazení mohou být chráněny dalšími právy duševního vlastnictví. Názvy a označení výrobků mohou být registrovanými obchodním známkami.

XI.6. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z Kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi Prodávající a Kupujícím z Kupní smlouvy.XI.7. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013, o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line)